Představujeme Ústav stavitelství I. 15123

dasdas

Činnost ústavu je zaměřena na problematiku komplexní konstrukční tvorby staveb, orientovanou na výuku, výzkum, expertní, konzultační, publikační a projektovou činnost i šíření technických informací v architektonické a stavební praxi, zvýšená pozornost je věnována stávajícím a výhledovým trendům v oblasti nosných a kompletačních konstrukcí, problémům trvanlivosti a spolehlivosti konstrukcí, příčinám poruch staveb a problematice jejich regenerace.

V rámci pedagogické činnosti zajišťujeme výuku formou přednášek povinných předmětů v bakalářském stupni v navazujícím magisterském stupni povinně volitelných předmětů.

V povinných předmětech výuku formou cvičení a ve volitelných předmětech konzultací navazujících seminárních prací na téma analýzy a aplikace předmětné problematiky.

Výuku Základů architektonického navrhování jako úvodu do poznání základních zdrojů, forem a prostředků architektonické tvorby

Ateliérovou tvorbu různých druhů staveb a souborů staveb v komplexním rozsahu architektonického a konstrukčního projektování, v rámci závěrečné bakalářské práce projekty v úrovni projektové fáze dokumentace pro provedení stavby v komplexním rozsahu.

Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu studentů přijíždějících na výměnné studijní pobyty Sokrates-Erasmus zabezpečuje katedra výuku dvou předmětů v angličtině pro bakalářský stupeň. Předmět Bulding Construction I je zaměřen v zimním semestru na informaci o základních přístupech k navrhování nosných konstrukcí a systémů, na který v letním semestru navazuje předmět Bilding Construction II, zaměřený na kompletační konstrukce.

Výzkumnou a vývojovou činnost v rámci výzkumného záměru Fakulty architektury ČVUT v Praze, dále se podílíme v rámci aktivit jednotlivých členů ústavu na projektech řešených v rámci programu Grantové agentury České republiky.

Poradenskou, znaleckou a expertní činnost v rámci hospodářské činnosti našeho ústavu a Fakulty architektury ČVUT v Praze.

prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.