Pozemní stavitelství I

Tradiční forma cvičení ve skupinách (24 studentů). Úvodní kurz pozemního stavitelství – realizace a proces výstavby, legislativa, dokumentace; stěnové konstrukční systémy budov; zatížení a tuhost; konstrukce schodišť ve stěnových systémech; stropy železobetonové monolitické, klenby, montované z vložek železobetonových i keramických; geologické poměry podloží, stavební jáma, plošné základy; spodní stavba a její hydroizolační ochrana; konstrukce šikmých střech, krovů; komíny; konstrukce dřevostaveb

Kód: PS 1
Semestr: 1
Program: B
Rozsah: 2-1
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

Studijní podklady k jednotlivým přednáškám budou v podobě souborů .pdf zveřejňovány v termínu až po jejich konání.
1.Skladba stavebního objektu, projektová dokumentace, povolování staveb
2.Statika konstrukčních systémů
3.Stěnové konstrukční systémy - vývoj
4.Klenby a keramické stropy
5.Železobetonové stropní konstrukce
6.Ocelové a dřevěné stropní konstrukce
6. Dřevěné stropy (PDF  4,1 MB)
7.Konstrukce převislé a ustupující, balkony, arkýře ...
8.Návrh a konstrukce schodiště ve stěnových systémech
8. Schodiště (PDF  5,9 MB)
9.Tradiční krovové soustavy
9. Tradiční krovy (PDF  4,9 MB)
10.Moderní varianty šikmých střech
10. Novodobé krovy (PDF  5,8 MB)
11.Geologické poměry a plošné základy
11. Základy (PDF  3,4 MB)
12.Spodní stavba a její hydroizolační ochrana
12. HIZ PP ter.úpravy (PDF  5,6 MB)
13.Čisté terénní úpravy a komunikace na pozemku
13. Výtahy (PDF  5,1 MB)
14.Shrnutí a příprava na zkoušku. Otázky.
14. Otázky ke zkoušce (DOCX  3,3 MB)

Doporučená literatura a podklady

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 10 - Nosné konstrukce I, doc.Ing.Petr Hájek, CSc. a kol., skriptum ČVUT 2002 ... STAVEBNÍ KONSTRUKCE I a II, D.Neumann a kol., JAGA, Bratislava 2005 ... KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB, kolektiv autorů, SNTL Praha 1968 ... KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH STAVIEB, L.Horniaková a kol., SNTL Praha 1988 ... KONŠTRUKCIA V ARCHITEKTÚRE, M.Salvadori, R.Heller, Alfa Bratislava 1971 ... PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU, doc.Ing.M.Vlček, CSc., doc.Ing.B.Puchýř, CSc. a kol., Verlag Dashöfer ... předpisy a NORMY platné v ČR

Podmínky zkoušky

 • Součástí písemné části zkoušky je test o 8 otázkách (60 minut) a grafické vyřešení zadaných 2 technických detailů (30 minut). K těmto se ještě přidává hodnocení za práci ve cvičení. K ústní části jdou studenti se zápočtem a úspěšně hodnocenou písemnou částí, přihlašují se na vypsané termíny prostřednictvím databáze KOS. Celkové hodnocení zkoušky vyplyne z posouzení zkoušejícího, který vezme v úvahu výsledky testů, hodnocení ze cvičení a úroveň případného dozkoušení ústní formou. Zjistí-li zásadní neznalost kterékoli zkoušené problematiky, pošle studenta své znalosti doplnit bez ohledu na průběh dosavadního zkoušení a zapíše výsledek F. Klasifikace testů: méně než 50% očekávaného - F, 50-60% E, 60-70% D, 70-80% C, 80-90% B, 90-100% A. Objeví-li se dvě a více otázek s nulovou odezvou, hodnocení je automaticky rovněž F.
 • Znění otázek písemného testu ke zkoušce je uvedeno jako samostatná příloha za přílohami k přednáškám.
 • Při zodpovídání otázek nezapomeňte, že spisovatel spisuje ale architekt KRESLÍ !! Inženýr pak vybavuje nakreslené věcnými technickými informacemi - specifikací materiálů, parametry rozměrovými, fyzikálními, kótami ap. tak, aby navržené šlo realizovat. Nepodložené bláboly si nechte na procházku do parku.
 • Analýza výsledků testu se provádí až při ústní části zkoušení studenta, nahlížení do něj předtím není možné!
 • Přednášející

  Cvičení

  Nabízené soubory slouží pouze bezprostřední výuce studentů neboť obsahují konkrétní neveřejné zadání. K jejich otevření je nutno znát přístupový kód, který je sdělován posluchačům v aktuální době přímo ve výuce. Děkujeme za pochopení.
  1.program cvičení v semestru
  program cviceni 2017-2018 (PDF  93,4 kB)
  2.1. úvod, zobrazování a kótování ve stavebních výkresech, označování hmot a zařizovacích předmětů
  úvod do cvičení (PDF  932 kB)
  3.2. výkresy podrobností, principy modulové koordinace
  4.3. návrh přízemí zděného domu, kreslení půdorysu
  5.4. kreslení řezu, železobetonový monolitický žebrový strop
  6.5. dvouramenné schodiště ve stěnovém objektu
  7.zápočty, klausura

  Poznámka ke cvičením

  Konzultace je jakousi „obhajobou“ vytvořeného. Student zdůvodňuje svá řešení a vysvětluje zvolené postupy. Vyučující má právo konzultaci odročit zjistí-li, že příčinou nepochopení diskutované problematiky je absence či povrchnost předchozího studia poskytnutých a doporučených studijních podkladů. Konzultace neslouží k vyhledání (inventuře) veškerých chyb v předložené úloze obsažených, za to si odpovídá student sám. Asistent je v poloze odborného poradce a zodpovídá především ty dotazy, které nelze nastudovat v doporučených podkladech !!

  Doporučená literatura a podklady

  viz. přednášky + presentace k jednotlivým úlohám obsažené ve výše nabízených pdf. souborech.
 • Zmíněné učební podklady nejsou dětské omalovánky !! Obrázky, schémata či tabulky v nich obsažené mají především didaktický význam, slouží k vysvětlení aktuálně probírané problematiky a nelze je v presentované podobě převzít do probíraných úloh jako stavebně technický detail! Je nezbytné, v kontextu s obecnými předpisy, nabytými poznatky a konkrétním zadáním, je doplnit, upravit či přizpůsobit !
 • Podmínky udělení zápočtu

  věcné i formální dodržení podmínek stanovených programem cvičení na začátku semestru: 1) splnění rozsahu a kvality odevzdávaných prací, 2) pravidelná docházka do cvičení 3) včasné konzultace úloh a odevzdávání výstupů

  Cvičící

  Přednášky

  Cvičení