Pozemní stavitelství II

Tradiční forma cvičení ve skupinách (24 studentů). vertikální komunikace: schodiště – požadavky, principy návrhu, tvarové a materiálové varianty řešení; výtahy a eskalátory; nosné konstrukce střech plochých a šikmých, tvarosloví, dřevěné krovy; základy a spodní stavba: hydrogeologické poměry, návrh, konstrukční principy, hydroizolační ochrana; halové stavby: konstrukce ohýbané, rámové, tlačené obloukové, tažené visuté lanové, membránové, pneumatické

Kód: PS II
Semestr: 2
Program: B
Rozsah: 2-2
Hodnocení: z+zk
Typ: povinný
Jazyk: Čeština

Přednášky

1.Skeletové stavby - principy, vývoj, materiálové varianty, typologie, příklady
1. Úvod (PDF  6,7 MB)
2.Zakládání sloupových systémů plošné a hlibinné, stavební jáma
2. Základy (PDF  5,7 MB)
3.Skeletové konstrukce žlb monolitické a prefabrikované
4.Skeletové konstrukce ocelové a kombinované
5.Schodiště, výtahy a eskalátory ve veřejných budovách
6.Tradiční obvodové a střešní pláště skeletových staveb
7.Požární bezpečnost staveb
8.Halové konstrukce - namáhané ohybem
9.Halové konstrukce - namáhané tlakem
10.Halové konstrukce - namáhané tahem
11.Halové stavby - všeobecně
12.Stavební systémy z prostorových buněk a výškové stavby
13.Současné řešení dřevostaveb
14.otázky ke zkoušce

Doporučená literatura a podklady

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 10 - Nosné konstrukce I, doc.Ing.Petr Hájek, CSc. a kol., skriptum ČVUT 2002 ... KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 20 - Kompletační konstrukce I, prof.Ing.Jiří Witzany, DrSc. a kol., skriptum ČVUT 2001 ... STAVEBNÍ KONSTRUKCE I a II, D.Neumann a kol., JAGA, Bratislava 2005 ... DŘEVOSTAVBY Navrhování dřevěných vícepodlažních budov, Vladimír Bílek FSv ČVUT, 2005 ... NAVRHOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ doc.Ing.Karel Lorenz, CSc. a kol. FA ČVUT 1996 ... KOVOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE doc.Ing.Karel Lorenz, CSc. a kol. FA ČVUT 1995 ...KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB, kolektiv autorů, SNTL Praha 1968 ... PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU, doc.Ing.M.Vlček, CSc., doc.Ing.B.Puchýř, CSc. a kol., Verlag Dashöfer ... předpisy a NORMY platné v ČR

Podmínky zkoušky

 • Součástí písemné části zkoušky je test o 8 otázkách (60 minut) a grafické vyřešení zadaných 2 technických detailů (30 minut). K těmto se ještě přidává hodnocení za práci ve cvičení. K ústní části jdou studenti se zápočtem a úspěšně hodnocenou písemnou částí, přihlašují se na vypsané termíny prostřednictvím databáze KOS. Celkové hodnocení zkoušky vyplyne z posouzení zkoušejícího, který vezme v úvahu výsledky testů, hodnocení ze cvičení a úroveň případného dozkoušení ústní formou. Zjistí-li zásadní neznalost kterékoli zkoušené problematiky, pošle studenta své znalosti doplnit bez ohledu na průběh dosavadního zkoušení a zapíše výsledek F. Klasifikace testů: méně než 50% očekávaného - F, 50-60% E, 60-70% D, 70-80% C, 80-90% B, 90-100% A. Objeví-li se dvě a více otázek s nulovou odezvou, hodnocení je automaticky rovněž F.
 • Znění otázek písemného testu ke zkoušce je uvedeno jako samostatná příloha za přílohami k přednáškám.
 • Při zodpovídání otázek nezapomeňte, že spisovatel spisuje ale architekt KRESLÍ !! Inženýr pak vybavuje nakreslené věcnými technickými informacemi - specifikací materiálů, parametry rozměrovými, fyzikálními, kótami ap. tak, aby navržené šlo realizovat. Nepodložené bláboly si nechte na procházku do parku.
 • Analýza výsledků testu se provádí až při ústní části zkoušení studenta, nahlížení do něj předtím není možné!
 • Přednášející

  Cvičení

  1.Program cvičení 2016-2017
  2.Keramo-betonový montovaný strop, výkres sestavy dílců (kladecí)
  3.Návrh železobetonového monolitického skeletu, těžký silikátový plášť
  4.Schodiště: montovaná ramena v monolitickém skeletu
  5.Řešení tradičních dřevěných krovů
  6.Návrh plošných základů a řešení spodní stavby
  7.Návrh jednolodní haly se střešním i obvodovým pláštěm
  8.Návrh dřevostavby ze stěn kostrové konstrukce, opláštění, zastropení

  Poznámka ke cvičením

 • Nabízené soubory slouží pouze bezprostřední výuce studentů neboť obsahují konkrétní zadání. K jejich otevření je nutno znát přístupový kód, který je sdělován posluchačům v aktuální době přímo ve výuce. Děkujeme za pochopení.
 • Do cvičení předmětu PSII budou zapsáni pouze ti studenti, kteří v době před zahájením výuky letního semestru získali zápočet ze cvičení PSI, který nesmí být starší 2 let. Podobná návaznost platí i mezi ostatními předměty vyučovanými ústavem Stavitelství I.
 • Doporučená literatura a podklady

  viz. přednášky + presentace k jednotlivým úlohám obsažené ve výše nabízených pdf. souborech

  Podmínky udělení zápočtu

  věcné i formální dodržení podmínek stanovených programem cvičení na začátku semestru: 1) splnění rozsahu a kvality odevzdávaných prací, 2) pravidelná docházka do cvičení 3) včasné konzultace úloh a odevzdávání výstupů

  Cvičící

  Přednášky

  Cvičení